Privacy Policy


Pedicuresalon Valentin hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy wil ik u duidelijke informatie geven over mijn omgang met uw persoonsgegevens.

Ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Pedicuresalon Valentin houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AGV). Dit betekent dat

  • uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt.
  • de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt tot de gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
  • ik vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
  • ik passende maatregelen heb genomen, technisch en organisatorisch, zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.
  • ik geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van doeleindenwaarvoor ze zijn verstrekt.
  • ik op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteer.